Bestel nu: ADR, ADN, RID en IMDG 2023! 

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die hier kenbaar wordt gemaakt onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig beoordeeld en aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Van Leeuwen Gevaarsetiketten BV.

Van Leeuwen Gevaarsetiketten BV zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te laten zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (laten) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website www.gevaarsetiketten.com kan niet leiden tot schadevergoeding door Van Leeuwen Gevaarsetiketten aan enige wederpartij. Van Leeuwen Gevaarsetiketten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Onze kennis maakt ’t verschil

google map

Inschrijven voor de nieuwsbrief